Vážení používatelia, pre zmeny v potvrdeniach o zverejnení je potrebné zadať adresu URL Vašej obecnej stránky v časti Moje obec!

Podmienky používania 
 

Podmienky používaniaPravidlá používania


Návštevou našich stránok prevádzkovateľom, ktorých je spoločnosti wbx, s.r.o. klient potvrdzuje, že ste sa zoznámili a porozumeli podmienkam používania tejto stránky, súhlasíte s nimi a že ich budete dodržiavať.

Podmienky používania a všetky informácie uvedené na tejto stránke môže spoločnosť wbx, s.r.o. kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť.

Informácie uvedené na tejto stránke a na stránkach, na ktoré sa táto stránka odkazuje, nemusia byť úplné, aktuálne a presné. Preto používanie týchto informácií je len na vlastnú zodpovednosť. Spoločnosť wbx, s.r.o. v žiadnom prípade nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku používania či nemožnosti používania týchto webových stránok.

Autorské práva


Vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok www.webex.sk je spoločnosť wbx, s.r.o. (ďalej len "prevádzkova-teľ"). Všetky práva vyhradené. Pokiaľ nie je uvedené inak, autorské práva k stránkam a obrazov-kám zobrazujúcim tieto stránky, ako aj k informáciám a materiálom na nich uvedeným a k ich usporiadaniu sú majetkom spoločnosti wbx, s.r.o. Celý obsah týchto stránok vrátane textu, web designu, tzv. layout stránok, technických náčrtov, grafiky, vyobrazenia a usporiadania súborov, doporučenia užívateľom stránok www.webex.sk a klientom spoločnosti wbx, s.r.o. sú chránené autorským právom a ich použitie je možné len v súlade s ním na neko-merčné účely. Zodpovednosť prevádzkovateľa za užívanie stránok klientom spoločnosti Emel Bratislava, s.r.o. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek hmotné či nehmotné škody vzniknuté v súvislosti s užitím či zneužitím informácií zverejnených na týchto stránkach. Všetky informácie na stránkach sú poskytované pri najlepšom vedomí a svedomí prevádzkovateľa, ktorý nenesie zodpovednosť za ich aktuálnosť, úplnosť či technickú presnosť. Prevádzkovateľ rovnako nezodpovedá za akú-koľvek škodu či poškodenie počítačovým vírusom pri sťahovaní údajov zo stránok.

Právo zmeny stránok


Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo všeobecné stránky a informácie na nich uvedené upravovať či meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Prehlásenie o prístupnosti


Tento web sa snaží o absolútne maximálnu prístupnosť svojho obsahu i funkčnosti, a to podľa väčšiny známych metodík. Štruktúra obsahu i layoutu je vytvorená validným XHTML 1.0 Transitional, vizuálna prezentácia pomocou kaskádových štýlov (CSS). Pre hodnoty atribútov značkovacieho jazyka a vlastností štýlových predpisov na tomto webe sú použité relatívne jednotky namiesto absolútnych, čím je zaistené, že jeho obsah je možné jedno-ducho zväčšovať alebo zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

Tlač


Webové stránky majú vlastný tlačový štýl. Je tak možné ich bez akýchkoľvek úprav priamo vytla-čiť.

Spoločnosť wbx, s.r.o. si neželá, aby na / z webového servera, na ktorom je stránka umiestnená boli prenášané akékoľvek dôverné, chránené, nezákonné, neslušné alebo iné mate-riály porušujúce akýkoľvek zákon.

Všetky okolnosti používania tejto webovej stránky, ktoré tu nie sú explicitné uvedené, sa riadia príslušnými zákonmi a ďalšími právnymi normami Slovenskej republiky.

3662640