Source tablenews

Názov: Popis: Dátum nahratia: Dátum zverejnenia:
Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 18)
Názov Popis Dátum nahratia Dátum zverejnenia
Odvolanie mimoriadnej situácie Odvolenie mimoriadnej situácie 29-05-2023 29-05-2023
Výzva vlastníkom les. pozemkov v k.ú. Olešná na zabezpečenie odborného hospodárenia v lesoch Výzva vlastníkom les. pozemkov v k.ú. Olešná na zabezpečenie odborného hospodárenia v lesoch 26-05-2023 26-05-2023
Výzva vlastníkom lesných pozemkov v k.ú. Klokočov a Burkov vrch na zabezpečenie odborného hospodárenia v lesoch Výzva vlastníkom lesných pozemkov v k.ú. Klokočov a Burkov vrch na zabezpečenie odborného hospodárenia v lesoch 26-05-2023 26-05-2023
Novelizácia č.19/2023 Novelizácia č.19/2023 VZN Obce Klokočov č.3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Klokočov 25-05-2023 25-05-2023
Výzva na zabezpečenie obhospodarovateľa v lesoch, v k.ú. Olešná Výzva na zabezpečenie obhospodarovateľa v lesoch, v k.ú. Olešná 23-05-2023 23-05-2023
Zápisnica z vyhodnotenia Obchodnej verejnej súťaže č.1/2O23 Zápisnica z vyhodnotenia Obchodnej verejnej súťaže č.1/2O23 22-05-2023 22-05-2023
Rozhodnutie o odvolaní - Rekonštrukcia oporného a zárubného múru na ceste II484 v k.ú. Klokočov, časť Riečky Rozhodnutie o odvolaní - Rekonštrukcia oporného a zárubného múru na ceste II484 v k.ú. Klokočov, časť Riečky 22-05-2023 22-05-2023
Výzva na zabezpečenie obhospodarovateľa v lesoch, v k.ú. Klokočov a Burkov Vrch Výzva na zabezpečenie obhospodarovateľa v lesoch, v k.ú. Klokočov a Burkov Vrch 22-05-2023 22-05-2023
Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia - "Rekonštrukcia vodovodu Klokočov Pantokovia, SO - Prívodné potrubie - Havarijný stav"-oznámenie o nepredĺžení lehoty Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia - "Rekonštrukcia vodovodu Klokočov Pantokovia, SO - Prívodné potrubie - Havarijný stav"-oznámenie o nepredĺžení lehoty na doplnenie 15-05-2023 15-05-2023
Oznámenie o začatí územného konannia a upustenie od miestneho šetrenie a ústneho rokovania Oznámenie o začatí územného konannia a upustenie od miestneho šetrenie a ústneho rokovania 12-05-2023 12-05-2023
Zmena lehoty na predkladanie návrhov zmlúv v zmysle bodu 8.2 obchodnej verejnej súťaže č. 1/2023 vyhlásenej dňa 28.04.2023návrhov zmlúv v zmysle bodu 8.2 obchodnej verejnej súťaže č. 1/2023 Zmena lehoty na predkladanie návrhov zmlúv v zmysle bodu 8.2 obchodnej verejnej súťaže č. 1/2023 vyhlásenej dňa 28.04.2023návrhov zmlúv v zmysle bodu 8.2 obchodnej verejnej súťaže č. 1/2023 12-05-2023 12-05-2023
Stavebné povolenie Stavebné povolenie na stavbu 14892-Olešná-Hrubý Buk - rekonštrukcia NN siete 12-05-2023 12-05-2023
Záverečný účet obce Klokočov a rozpočtové hospodárenie za rok 2022 Záverečný účet obce Klokočov a rozpočtové hospodárenie za rok 2022 03-05-2023 03-05-2023
Rozpočtové opatrenie 1/2023 rozpočtové opatrenie 1/2023 03-05-2023 03-05-2023
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 1/2023 obchodná verejná súťaž č. 1/2023 o najvhodnejší návrh na nájom nebytových priestorov v budove Obecného úradu Klokočov, Klokočov 962, 023 22 Klokočov 28-04-2023 28-04-2023
Návrh_Dodatok č.6 k VZN č. 7_2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Klokočov Návrh_Dodatok č.6 k VZN č. 7_2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Klokočov 11-04-2023 11-04-2023
Návrh záverečného účtu 2022 Návrh záverečného účtu 2022 03-04-2023 03-04-2023
Rozhodnutie o prerušení konania Výst-390-TS1/2022-2023-Št Rozhodnutie o prerušení konania 31-03-2023 31-03-2023
Generované portálom Uradne.sk