Source tablenews

Názov: Popis: Dátum nahratia: Dátum zverejnenia:
Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 45)
Názov Popis Dátum nahratia Dátum zverejnenia
Zverejnenie zámeru uskutočniť prenájom majetku obce Staškov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - žiadatelia p. Peter Koper a p. Danka Koperová 17-05-2024 17-05-2024
Zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov Obce Staškov v správe Základnej školy s materskou školou, Staškov 502 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - žiadateľ p. Lukáš Fefko 17-05-2024 17-05-2024
Návrh VZN č. 1/2024 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Staškov 16-05-2024 16-05-2024
Návrh dodatku č.2 prílohy k VZN č. 7/2023 obce Staškov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiada školského zariadenia 16-05-2024 16-05-2024
Oznámenie o začatí územného konania "IBV pod Kykuľou-II. etapa Staškov" 15-05-2024 15-05-2024
Výzva na dôsledné dodržiavanie ustanovení §3 ods. 1 zákona č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy – starostlivosť o poľnohospodársku pôdu 29-04-2024 29-04-2024
Oznámenie o strategickom dokumente - Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Žilinský kraj 22-04-2024 22-04-2024
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - Ing. Matyšák 12-04-2024 12-04-2024
Evidencia lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesa - výzva na zabezpečenie obhospodarovateľov v lesoch k.ú. Staškov 05-04-2024 05-04-2024
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby "F2BTS_CA_STA_Čadca_Staškov - optická prípojka" 21-03-2024 21-03-2024
Generované portálom Uradne.sk